خدمات فنی


الف ) علت مشکل : افت و یا آلودگی کونژوگ

راه حل : تکرار تست با کونژوگه جدید

 

ب ) علت مشکل : پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول های کیت و نمونه بیماران

راه حل : 

. دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید.

. قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.

 

پ ) علت مکشل : PH نامناسب و یا غلظت بالایWash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها

راه حل : 

. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.

. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.

 

ت )  علت مشکل : نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد

راه حل : 

. پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.

. پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.

 

ث ) علت مشکل : طول موج خوانش نامناسب ( nm405 بجای   nm450)

راه حل : 

. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.

. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.

 

الف ) علت مشکل : آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب

راه حل : 

. عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.

. تمام سوزن های دستگاه واشر را چک کنید.

 

ب ) علت مشکل : آلودگی محلول  رنگزا

راه حل : استفاده از محلول رنگزا جدید

 

پ ) علت مشکل : طول موج نامناسب در خوانش

راه حل : 

. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.

. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.

. از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید.

 

ت ) علت مشکل : آلودگی محلول Stop

راه حل : تکرار تست با محلول Stop جدید

الف ) علت مشکل : آلودگی استانداردها

راه حل : از سری استاندارد جدید استفاده کنید.

 

ب ) علت مشکل : پیپتینگ نامناسب

راه حل : 

. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف

. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید.

. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.

توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود.

 

ت ) علت مشکل :  PH نامناسب و یا غلظت بالایWash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها

راه حل : 

. PH  آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.

. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.

 

الف ) علت مشکل : انجام نشدن مرحله ای از تست

راه حل : تکرار تست 

 

ب ) علت مشکل : استفاده از مواد سایر کیت ها

راه حل : تکرار تست با مواد همان کیت

 

پ ) علت مشکل : آلودگی محلول رنگزا

راه حل : تکرار تست با محلول رنگزا جدید

 

ت ) علت مشکل : آلودگی محلول کونژوگه با سدیم آزاید 

راه حل : تکرار تست با محلول کونژوگه جدید

الف ) علت مشکل : پیپتینگ نامناسب، گرفتگی لوله داخلی سمپلر بواسطه آلودگی

راه حل : 

. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف

. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید

. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.

. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود.

. توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد.

. کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلر ها

 

ب ) علت مشکل : طولانی شدن زمان انجام تست

راه حل : فاصله زمانی بین اضافه کردن استاندارد ها و نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.

 

پ ) علت مشکل : نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد

راه حل :  پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.

 

ت ) علت مشکل : باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهک ها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها

راه حل : پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.

 

ث ) علت مشکل : وجود حباب در چاهک ها

راه حل : در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک ها نباشد.

 

ج ) علت مشکل : کثیف بودن کف چاهک ها

راه حل : کف چاهک ها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.

 

چ ) علت مشکل : مخلوط نشدن محلول های کیت

راه حل : قبل از استفاده، ویال محلول ها را به آرامی تکان دهید.