مستندات


دوره آموزشی یک روزه با موضوع الایزا و روش های صحیح انجام و صحه گذاری آن با امتیاز بازآموزی مورد تایید انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی . تبریز 1402

https://drive.google.com/file/d/1ta6GUWOiP_2Wqh_3A_Jtxqrkcd4x_gWg/view?usp=sharing

 

همایش علمی مبانی و تفسیر تست های الایزا و مولکولی 

خراسان رضوی 1402

https://drive.google.com/drive/folders/1143kNZDQRJ9BlKKnG3EhGEqGE-Vd_cHX?usp=sharing